El desenvolupament urbanístic del sector de Can Jove comportarà un creixement important del nucli de Ribes. Saltar la riera com a frontera natural fins ara respectada, per continuar l’expansió lligant amb l’Hospital Sant Camil. Però aquesta proposta no només ha significat la modificació d’allò que contemplava el Pla General vigent (elaborat al 2001), doblant el sostre d’edificació i ampliant els usos de l’espai, sinó que també posa sobre la taula el futur urbanístic i mediambiental del municipi, plantejant si paga la pena la destrucció que una urbanització d’aquestes característiques implicarà necessàriament. Per altra banda, la necessitat d’habitatge o de serveis sociosanitaris pot justificar l’assumpció d’una proposta com aquesta, sempre i quan realment es doni resposta a aquestes necessitats i no esdevinguin excuses per afavorir l’interès econòmic privat. Per últim, un creixement poblacional com el que pot comportar aquesta proposta (podria ser fins a uns 2.000 habitants més) hauria d’anar de bracet d’una planificació pel que fa als nous equipaments i serveis que el municipi necessitarà. En definitiva, ens plantegem si el projecte de Can Jove és una oportunitat o una condemna per a Ribes i Les Roquetes?